Tel: +90 (412) 241 1000/8568 | Mail: cumaliz@yahoo.com


Paspalum thunbergii Kunth ex Steud 
ADLANDIRMA
Latince: Paspalum thunbergii Kunth ex Steud 
Sinonim: Bitki 4 ayrı bilimsel isimlendirmeye sahiptir. Bunlardan Paspalum dissectum Thunb. literatürde en sık kullanılan sinonimdir.
Türkçe: Demir darısı
İngilizce: Japanese paspalum
Orjini: Güney Amerika
TAKSONOMIK GRUPLANDIRMA
Alem:
Plantae
Şube:
Charophyta
Sınıf:
Equisetopsida
Alt Sınıf:
Magnoliidae
Takım:
Poales
Aile:
Poaceae
Cins:
Paspalum

DOSYALAR
Alıntı için: KARAER F., KUTBAY H.G., TERZİOĞLU S., 2015. Paspalum thunbergii Kunth ex Steud. S: 404-409.  TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU, Editör Huseyin ONEN, T.C. GIDA, TAR. VE HAY. BAKANLIĞI. TAGEM, Bit. Sağ. Araş. Daire Başk., Ankara, ISBN: 978-605-9175-05-0
TANIMI VE BİYOLOJİSİ
P. thunbergii, kısa ve bir arada bulunan kısa sürünücü (ya da bulunmayan) rizom gövdeli, çok yıllık otsu bitkilerdir (Şekil1, 2 ve 3). Toprak üstünde yoğun olarak kardeşlenmiş, kardeşler bir arada ve dik ve 30-100 cm boydadır. Yaprak kınları çoğunlukla yuvarlak, nodları tüylü ya da tüysüzdür. Yaprak dili (ligule) zarsı, küt, kınları omurgalı, tüylü, düz ve 0,5-1,5 mm uzunluğundadır. Yaprak ayası düz (doğrusal), 10-25 cm uzunluk ve 0,5-0,8 cm enindedir. Yaprak ayasının her iki yüzü dağınık sert tüylü, nadiren tüysüz ve uca doğru sivrilidir. Çiçek durumu ekseni 1-9 cm olup birkaç tane dağınık tüylü, 2-10 başak birlikte, salkım oluşturur. Başaklar 3-10 cm uzunluğunda, gevşek ve yayık şekilde kalkıktır. Başakçıklar açık yeşil, genellikle ikili (en azından başağın ortasındakiler), başak ekseni (rakis) yaklaşık 1-2 mm eninde tüysüz veya kenarları sert tüylü, sırtı düz, geniş ters yumurtamsı-eliptik şekilli, 2.5-3 mm ucu yuvarlak ya da az sivri, çiçek sapı küçük tüylüdür.

Alt kavuz (glum) yok, üst kavuz (glum) zarımsı, 3 damarlı, özellikle kenar hattı boyunca tüylü, alt lemma (braktecik) üst kavuza benzer fakat tüysüzdür. Üst lemna hafif parlak, başakçıklar kadar boya sahip ve sert yapıda, benekli ve ucu küttür (Scholz, 1985). Çiçeklenme ve tohum bağlama dönemi Mayıs ve Ekim ayları arasında olmaktadır (Shu ve ark., 2006).

Paspalum L. cinsi (Yalan darıları) Türkiye’de doğal olmayan, ABD (G. Caroline) kökenli yalan darısı (P. distichum = P. paspaloides), Arjantin kökenli kürdan darısı (P. dilatatum) ve Japonya kökenli Demir darısı (P. thunbergii) ile temsil edilmektedir. Bu türler aşağıda verilen özellikler ile birbirinden ayrılmaktadır. 

1. Spikeletler kırılgan, kenarları uzun beyaz tüylü, ucu uzun mercek şekilli            P.dilatatum
1. Spikeletler kırılgan, tüysüz ya da kısa tüylü, 
      2. Gövdeleri bir arada (tufted) olan sürünücü değil ya da kısa, spikeletler  ucu kısa mercek şekilliden, geniş yumurta şekilli, 2,5 mm
           P.thunbergii
      2. Gövde sürünücü bir arada (tufted) değil, spikeletler ucu uzun dikdörtgen şekilliden, dar yumurta şekilliye kadar, genellikle 2,5 mm’den uzun
             P. distichum

Bu özellikleri ile demir darısı, Türkiye’de yalan darısına benzerlik göstermektedir.
EKOLOJİK İSTEKLERİ VE DAĞILIM ALANLARI
Genellikle nemli alanlarda geniş populasyonlar oluşturan demir darısı, sığ su, gölet ve akarsularda, çamurlu kirli bataklıklarda ya da dere ve göletlerin kenarlarında oluşan hafif gölgeli, kumlu habitatlarda yayılış göstermektedir (Gleason ve Cronquist, 1991). Demir darısı popülasyonlarının yoğunluğu yayılış yaptığı habitattaki nemlilik derecesi göre yıldan yıla değişim gösterebilir (Anonim, 2014).

Demir darısı, ülkemizin de yer aldığı Kafkasya ve Transhazar bölgelerine yerleşmiş ve Japonya kökenli bir darı türü olup; ülkemizde ise Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon - Artvin hattı boyunca deniz seviyesinde yayılış göstermektedir. Ancak genel yayılışının 0-1500 m arasında olduğu dikkate alındığında Türkiye’deki yatay ve dikey yayılışının bilinenden fazla olduğu tahmin edilmektedir (Scholz, 1985). Nitekim demir darısı, Samsun Terme pirinç tarlalarında tarafımızdan görülmüştür.

Demir darısı Japonya, Çin, Kore Hindistan Kuzeyinde doğal, Amerika, Küba'da (Anonim, 2014) istilacı bir tür olarak kabul edilmekte ve Avrupa kıtasında (Drake, 2009) ise yabancı tür olarak kayıtlara girmiştir. 
YAYILMA ŞEKLİ
Her bir bireyi ortalama 3400 tohum üreten (Peng, 1984) Demir darısı, yıl boyunca meyve verip tohum ürettiğinden öncelikle tohum ile çoğalmaktadır. Tohumları çoğunlukla hayvanlarla (özellikle kuşlarla) daha sonra ise rüzgâr, su ve insanlar vasıtası ile yayılmaktadır (Terzioğlu ve Anşin, 2001). Ayrıca kısa rizomlu olması nedeni ile vejetatif yollarla da çoğalma yeteneğine sahiptir.
ZARARI VE KONTROLÜ
Oluşturduğu Zararlar: Demir darısı, yalan darısı (P. distichum) gibi pirinç tarlalarında ciddi sorun oluşturabilecek özelliklere sahiptir. Nitekim kontrol edilmez ise özellikle pirinç tarlalarının işgali çok kolay ve kontrol edilemez hale gelmektedir. Bitki zehirli olmamasına karşılık çiftlik hayvanları için lezzetli bulunmadığından (acı tadı), istila edilen çayır ve mera alanlarının kullanımını da önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. 

Tarım alanlarında önemli sorunlara neden olan, aynı zamanda kara ve demiryolu kenarları, döküntü alanları, su kanalları, dere kenarları vb. tarım dışı alanlar ile doğal ekosistemler de hızla yayılmakta ve buralarda önemli sorunlara neden olmaktadır.

Kontrolü: Yukarıda da belirtildiği demir darısının yayılış yaptığı alanlardaki popülasyonları, habitatlardaki nem durumuna göre artış ya da azalış göstermektedir. Yalan darısına benzer özelliklere sahip demir darısının özellikle çeltik alanlarına bulaşmasının önlenmesi gerekir. Bulaşık alanlarda önemli verim kayıplarına neden olabilen bitki ile mücadelede  kültürel, fiziksel ve mekanik tedbirler ile kimyasal mücadele entegre bir şekilde ele alınmalı ve bitkinin idaresi yoluna gidilmelidir. Çeltik tarlalarında ilk filizlerin mekanik olarak ortadan kaldırmak son derece kolay olup etkili bir yöntemdir. Ancak yerleşmiş yoğun popülasyonlarda artık rizomlu bireyleri ortadan kaldırmak oldukça zordur. Bu aşamada kültür bitkisine de zarar vermemek için kimyasal tedbirler alınabilir. Kimyasal mücadelede amacıyla çok farklı etken maddelere sahip herbisitler başarı ile kullanılabilmektedir (Soerjani, 1987; Harada, 1996; Nayyar, 2001).
ÜLKEMİZ İÇİN TAŞIDIĞI MUHTEMEL RİSKLER
Hem su içinde hem de karasal ortamda (iki yaşamlı) farklı habitatlarda yaşama özelliği bulunan demir dansının Doğu Karadeniz bölgesinde yerleşmiş olması tesadüfi bir durum olmayıp bölgenin iklim karakteristiklerinin bir sonucudur.  Genel olarak Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz’in doğu bölümü de (Çarşamba-Terme) nem bakımından demir darısının en uygun yetişme ortamı olacak niteliktedir. Bu bölgenin tarımsal üretim deseni dikkate alındığında (çay, fındıklık, çeltik ve mısır), özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda belli bir homojenleşmeye neden olunmuştur. Bunun bir sonucu olarak da biyolojik açıdan habitatta meydana gelen boşluklar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı türlerin istilası için uygun koşullar meydana getirmiştir. Demir darısının bu niş boşluğunu dolduran yabancı türlerden bir tanesi olup oluşturduğu yüksek tohum miktarı (her bir bitki ortalama 3400 tohum oluşturabiliyor) ve vejetatif üreme yeteneği yüzünden özelde bölge genelde ülkemiz için potansiyel istilacı bitki türleri içerisinde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Zira bitki sahip olduğu özelliklerle habitatta yer alan doğal türler ve genel olarak ekosistem için büyük risk oluşturma potansiyeline sahiptir. 
KAYNAKÇA
ANON, (2014). Nature Serve Explorer: An online encyclopedia of life [web application]. Version 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. Available http://explorer.natureserve.org.
GLEASON, H.A. VE CRONQUIST, A. (1991). Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada. New York Botanical Garden, Bronx, New York. 910 s.
HARADA J. (1996). Weeds in the tropics. Association for international cooperation of agriculture & forestry, Japan. 304p.
NAYYAR M. M. ASHIQ M. AHMAD J. (2001). Manual on Punjab weeds (Part I). Directorate of Agronomy. Ayub Agricultural Research Institute, Faisalabad PENG, S.Y. (1984). The Biology and Control of Weeds in Sugarcane, Elsevier Science Publishing Company Inc., Amsterdam, 336 s.
SCHOLZ, H. (1985). Paspalum L.. In: Davis PH, editor. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 9. Edinburgh UK: Edinburgh University Press, s. 595-597.
SHU, Q.B., SHOULIANG, C. VE PHILLIPS, S.M. (2006). Paspalum L., In: Flora of China, 22: 526-530.
SOERJANI M., KOSTERMANS A.J.G.H., TJITROSOEPOMO G. (1987). Weeds of rice in Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
TERZIOGLU, S. VE ANSIN, R. (2001). A Chorological Study on the Taxa Naturalized in the Eastern Black Sea Region, Turk. J. Agric. For., 25: 305-309.
RESİMLER
  

  .

.
  

  .

.
  

  .

.
  

  .

.
  

  .

.
  

  .

.
  

  .

.
  

  .

.

POTANSİYEL DAĞILIM HARİTALARI

VİDEOLAR

Google Maps